Kamu Hukukunun Alt Dalları

Kamu Hukukunun Alt Dalları

Anayasa Hukuku: devletlerin ve siyasi organizasyonların kurucu ve temel yasaları hakkındaki çalışmaları içermektedir. Başka bir deyişle devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, bunların aralarında olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe anayasa hukuku denir.

İdare Hukuku: Prof. Dr. Metin Günday’ın tanımlamasına göre, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku: Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olmak üzere ikiye ayrılır.

İş Hukuku: İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku: bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini incelemekte olan hukuk birimine vergi hukuku adı verilmektedir.

iofir